The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181


Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181

Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181 By Catherine Raisin Reise Know How Niemiecki s owo w s owo Deutsch als Fremdsprache polnische Ausgabe Kauderwelsch Band Rozm wki Kauderwelsch s inne Dlaczego Poniewa umo liwiaj one realnie m wi i rozumie ludzi Jak to jest zrobione Pomijaj c to co ka dy podr cznik oferuje mianowicie s wka zdania przyk adowe itp tomik

 • Title: Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181
 • Author: Catherine Raisin
 • ISBN: 3894163593
 • Page: 150
 • Format:
 • Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181 By Catherine Raisin Rozm wki Kauderwelsch s inne Dlaczego Poniewa umo liwiaj one realnie m wi i rozumie ludzi Jak to jest zrobione Pomijaj c to, co ka dy podr cznik oferuje, mianowicie s wka, zdania przyk adowe itp tomiki serii Kauderwelsch wyr niaj si nast puj cymi szczeg lnymi cechami Gramatyka jest wyja niona prostym j zykiem na tyle, e mo na bez d ugiego wykuwania zacz m wi , chocia niekoniecznie bezb dnie Wszystkie zdania przyk adowe t umaczone s na j zyk polski w dwojaki spos b po pierwsze s owo w s owo, po drugie na porz dny polski W ten spos b system j zyka obcego staje si bardziej przejrzysty Jak wiadomo, np spos b wyra ania si i budowa zdania w j zyku obcym r ni si do mocno od j zyka polskiego Bez tego rodzaju t umaczenia wymienienie pojedynczego s owa w zdaniu jest prawie niemo liwe Autorki i autorzy tej serii s globtroterami, kt rzy j zyka nauczyli si w samym kraju St d te wiedz oni dok adnie, jak i co ludzie m wi na ulicy Ich spos b wyra ania si jest cz sto prostszy i bardziej bezpo redni ni np j zyk literatury czy telewizji Szczeg lnie wa ne w kraju podr y s gesty, j zyk cia a i regu y zachowania, bez kt rych nawet znaj cy j zyk nie nawi dobrego kontaktu z lud mi Dlatego we wszystkich tomikachserii Kauderwelsch zwracamy szczeg ln uwag na ten rodzaj nonwerbalnej komunikacji Rozm wki serii Kauderwelsch nie s podr cznikami, ale jednocze nie s czym wi cej ni przewodnikami j zykowymi Je eli zainwestuj Pa stwo troch czasu i naucz si kilku s wek, to zdob d Pa stwo z ich pomoc w przeci gu kr tkiego czasu informacje i do wiadczenia, kt re g uchoniemym pozostaj niedost pne Das bew hrte Kauderwelsch Prinzip mit Wort f r Wort bersetzung eignet sich auch hervorragend zur Vermittlung der deutschen Sprache Dieses Buch wendet sich an alle, die die polnische Sprache beherrschen, und die schne
  Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181 By Catherine Raisin

  • Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181 Best Download || [Catherine Raisin]
   150 Catherine Raisin
  Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181

  One thought on “Reise Know-How Niemiecki - słowo w słowo (Deutsch als Fremdsprache, polnische Ausgabe): Kauderwelsch-Band 181

  1. None on said:

   Ich habe den Sprachkurs der polnischen Pflegekraft meiner Eltern geschenkt Sie lernt mit Begeisterung t glich und ihre Fortschritte sind enorm Vom Aufbau des Kurses ist sie sehr angetan Bisher hatte sie nur W rter und nicht ganze S tze gelernt.

  2. None on said:

   HAT ALLES SEHR GUT GEKLAPPT UND KAM P NKTLICH WAR EIN PRIMA GESCHENK F R EINEN P LNISCHEN MITB RGER ER HAT SICH SEHR GEFREUT

  3. None on said:

   Gute Auswahl an Alltagssituationen Sehr gute Erkl rungen und Lautschrift f r Polen, die anfangen Deutsch zu lernen Handliches Format Guter Preis.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *