The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - Beş Şehir


Beş Şehir

Beş Şehir By Ahmet Hamdi Tanpınar Be ehir Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sev

 • Title: Beş Şehir
 • Author: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • ISBN: 9789759952440
 • Page: 429
 • Format: Paperback
 • Beş Şehir By Ahmet Hamdi Tanpınar Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev ehBe ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev ehresi olan k lt r m z g rmek daha da do ru olur.Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de, bu de erlere, imdi medeniyet de i mesi dedi imiz, b t n ya ama mitlerimizin ba l oldu u uzun ve sars c tecr benin bizi getirdi i sert d neme lerden bakt Y z elli senedir hep onun u urumlar na sarkt k Onun dirseklerinden arkada b rakt m z yolu ve uzakta zahmetimize g len vaitli manzaray seyrettik.
  Beş Şehir By Ahmet Hamdi Tanpınar

  • ☆ Beş Şehir ↠ Ahmet Hamdi Tanpınar
   429 Ahmet Hamdi Tanpınar

  One thought on “Beş Şehir

  1. huzeyfe on said:

   Hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen istiyak Bu kitab bundan daha g zel zetleyecek bir c mle bulam yorum.Y llard r her yeni bir ehre ta nd mda ve hayat ma yeni bir sayfa a t mda bende olu an bu hissiyat n s zc klere d k lm halini bir kitap halinde bulabilmek ne ho tu.Ahmet Hamdi Tanp nar daha iyi anlama ve daha bir sevme sebebi bir kitap.

  2. Laila on said:

   Tanp nar n e siz anlat m yla 5 ehir zellikle stanbul u kaleme ald sat rlar retici ve dilin iirsel anlat m yla b y leyiciydi Ara t racak pek ok eyim oldu diyebilirim Bil miktarda yer imi kulland m stanbul dan sonra en ok Bursa anlat m n sevdim teki ehirleri g rmedi imden bana o kadar etkileyici gelmemi olabilir, bu yazar n de il benim eksikli im Hani baz kitaplar vard r, hayat n z n belli b l mlerinde yeniden okusan z ok farkl lezzetler al rs n z ya, 5 ehir de onlardan biri Uzun bir ara sonras ye [...]

  3. Mustafa Şahin on said:

   Kitab n neredeyse tamam stanbul a ayr lm ancak bu, di er ehirlere dair yaz lanlar n i eri inin az oldu u anlam na gelmiyor Temel olarak her ehirde tarihi yolculuklara kar yor bizi Tanp nar Saraylardan, hanlardan, zellikle mimariden ve m zikten bahsediyor Sel uklu ve zellikle Osmanl d nemine ait u suz bucaks z rneklerle de d nemlere dair d ncelerini dile getiriyor Her ehir ve co rafya kendi i inde referans olarak okunabilir Ama zaman vermek laz m Ha deyince okunacak eserlerden de il.

  4. Özgür Tekin on said:

   ok bildi ime de il ama muhtemelen T rk edebiyat n n en donan ml yazarlar n n ba nda geliyordur Ahmet Hamdi Be ehir kitab lkemizin be ehrini tarih, din, edebiyat, sanat, m zik, felsefe daha bilmem ne a lar ndan ele al yor ehir rehberi yazma hadisesinde yle y ksek bir standart ki bu kitap, ehirler hakk nda yaz yazanlar Ahmet Hamdi den nefret ediyorlard r Belki tek tesellileri dilinin gittik e eskiyor olmas olabilir T rk yazarlar aras nda Klasik T rk M zi ine Ahmet Hamdi kadar hakim bir yazar n var [...]

  5. Metin Yılmaz on said:

   Naif, zarif, kibar ve g zelliklerle dolu bir T rk e ile anlat lan, be ehrin yk s Okudu um ilk Ahmet Hamdi Tanp nar eseri Be ehir, etkileyici bir anlat ma sahip Az biraz uzun zamanda okunmam n nedeni isr en son ehir olan stanbul da beklentimden ok daha a r bir ilerleme olmas d r Di er ehirlerde ak c bir bi imde okunan kitap, bir anda trafi i gibi yava latt beni Zaten kitab n yar s stanbul Uzatmaya gerek yok enfes bir kitap, mutlaka okunmal yazarlar m zdan Ahmet Hamdi Tanp nar.

  6. Özlem Güzelharcan on said:

   Tanp nar dan stanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum zerine muhte em bir anlat fakat bahsetti i eyler ehirlerin ok tesinde asl nda c mleleri insan ruhunun en derin noktalar nda bir yerlere dokunuyor, asl hedefi bu Tanp nar n kitapta okuyucuya sordu u can al c sorulardan biri u Ni in ge mi zaman bizi bir kuyu gibi ekiyor te Be ehir de ni in Ahmet Hamdi Tanp nar n bizi kuyu gibi i ine ekmesinin cevab n veriyor.

  7. M. on said:

   Ankara y bir rp da okuduktan sonra Erzurum da uzunca zaman kaybettim Konya da tan d k birka isim ge ince ilgim biraz daha artt Bursa y okurken Erzurum un bende hi hat ras olmad i in beni biraz s kt n anlad m Ama bu benden kaynaklan yordu Ahmet Hamdi Tanp nar n slubuna hayran m Bursa yle naif, yle g zel ve i ten anlatm ki Benim i in ayr bir yeri oldu u i indir belki bu kadar sevimli gelmesi, bilemiyorum Ama nedense hep g l msedim Kitab n yar s di er d rt ehire, yar s stanbul a ayr lm stanbul a ge [...]

  8. Merve on said:

   Zor ilerliyor, tabi ki dili a r geliyor ama tasvirler ger ek bir zeka r n Bu al ma bittikten sonra ehir yava yava ,t pk bug n i in verebilece i her eyi verdikten sonra,sizden uzakta ge mi ocuklu unu ve gen li ini de hediye etmek isteyen, kesik, ba bo hat rlamalarla onlar anlatan, g zel ve sevmesini bilen bir kad n gibi mazisini a ar.

  9. Figen on said:

   Ahmet hamdi tarihi sayfalarda hayaller ve destanlarda hat ralara gezdi ve sonunda stanbulda kendi zaman na geri d nd eser de birbirinden farkl 5 ehir varm gibi gorunmekle birlikte bir ba lang Ankara kalesi ve yeni devletin kurulu u geli me Erzurum ve Konya ve Bursa ve de sonu Istanbul var i inde mazi ve bug n ve gelecek var Be ehirde be zahiri duyunun tesinde be bat ni duyu anlay , vehim, d nce, hayal, hafiza bize tad na doyulmaz bir zenginlik sunar

  10. Lacin on said:

   vdi imiz eyler bizimle beraber de i irler ve de i tikleri i in de hayat m z n bir zenginli i olarak bizimle beraber ya arlar diyor ns zde Tanp nar Niye b yle bir deneme yazmay istemi diye telefonda bir arkada mla birbirimize soruyoruz Gezdi i i in ocuklu unda maruz kald manzaray yeniden deneyimleme ans oldu u i in Belki bunu bir t r g rev, bor gibi mi g rd i in Sava sonras n n ehir ve tesi manzaras n kay t alt na almak, de i imi g rd i in halefleri selefleri not etmek, yaz ya d kmek i in B yle s [...]

  11. furkan arik on said:

   Y k lan n, kaybolan n nas l bir ey oldu unu, b t n yaralar n hen z taptaze oldu u, kanad o g nlerde anlamak g t B t n cemiyet o kadar kat bir talihin etraf nda dola m , o kadar d n lmeyecek yerlere kadar gitmi ve gelmi ti ki, ehir, l m n mukadder g r nd kazadan nas lsa kurtulmu bir insana benziyordu T pk hik yede baca n kaybeden adam n en l zumsuz e yas n aramas gibi, yeniden canlanan uur bir t rl esasl n n zerinde duram yor, teferruat zerinde geziniyordu.

  12. Ayse Sen on said:

   ahmet hamdi tanp nar uslubunu konu turmu zellikle istanbulu ok g zel anlatm yesinde bir ok bilgi edindim.tavsiye ederim.

  13. Negar Ghadimi on said:

   Gidece imiz yolu hepimiz biliyoruz Fakat yol uzad k a ayr ld m z lem, bizi her g nden biraz daha me gul ediyor imdi onu, h viyetimizde gittik e b y yen bir bo luk gibi duyuyoruz, biraz sonra, bir k ede b rak vermek i in sab rs zland m z a r bir y k oluyor rademizin en sa lam oldu u anlarda bile, i imizde hi olmazsa bir s z ve bazen de, bir vicdan azab gibi konu uyor Mimarl k, mesel musikide, iirde, resimde oldu u gibi bize derhal hayat veren bir sanat de ildir Bu tecrit, daha y kseklerde dola r, [...]

  14. Mehmet Beşer on said:

   Bu kitab hem T rk emizin hem k lt r m z n zirvelerinden oldu u i in selamlamal y z Bir kitab selamlamak, yle okuyup ge mekle olmaz Anlat lan be ehire de gidip her ehirde ilgili pasaj okumak, bu temada bir foto raf koleksiyonu olu turmak lk akl ma gelenler bunlar.Be ehir i ben ayr ca ta ray da g zel bir ekilde i ledi i i in seviyorum Yani sadece stanbul a methiyelerle dolu bir kitap olsa bu ilgiyi, bu de eri g remezdi.Ger i tam olarak ta ra say lmaz ama stanbul d na y nelen bir ba ka g zel eser i [...]

  15. Eren Seyhan on said:

   bursa ya gelene kadar s k l yorsunuz yer yer konya da bir k p rdanma oluyor ama yeterli d zeyde de il kitap istanbul un omuzlar na y klenmi.kaybolan o kumuz, heyecan m z zet ge ilmi cumhuriyetin k lt r m z zerindeki y k c etkisini de yer verilmi eskiye ait ne varsa anlayamad m z gibi ehirleri de anlayamad m za de inilmi elimizden gelen ge mi le dertlenmek kaybettiklerimiz k k boyutlu eyler de il h z nle okuyun.

  16. Rüçhan on said:

   Yine bir Tanp nar klasi i Ben bu adam y z y l da okusam zevk alaca m san r m An ,ya am yk s , gezi yaz s , tarih, co rafya, seyahatn me, roman, iir Ne ararsan z bu kitapta Hepsinin tad n i inde bar nd ran kitaptan te bir ey 5 ehir i inden pek tabii stanbul, kitab n en iyi b l m yd kincisi acaba hangisi desem ok sevdi im Bursa m , hi bilmedi im Erzurum mu Konya y okurken biraz s k lmasam bu kitaptan da 5 y ld z esirgemezdim.

  17. Feyza on said:

   gidece imiz yolu hepimiz biliyoruz fakat yol uzad k a ayr ld m z lem, bizi her g nden biraz daha me gul ediyor imdi onu h viyetimizde gittik e b y yen bir bo luk gibi duyuyoruz, biraz sonra, bir k ede b rak vermek i in sab rs zland m z a r bir y k oluyor irademizin en sa lam oldu u anlarda bile, i imizde hi olmazsa bir s z ve bazen de bir vicdan azab gibi konu uyor.

  18. Ilknur özden on said:

   Her ne kadar dili a r olsada Ahmet Hamdi nin an lar n ok g zel dile getirdi i bir kitap Bu an lar sayesinde stanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Erzurum un d n ve bug n ok g zel anlat lm ve ak c bir kitap ortaya km Tavsiye ederim

  19. Selcuk on said:

   Ba yap t ifadesi kitab n k ymetini teslim etmede i e yarar m bilmiyorum Tanp nar ehirlere kelimelerden kap lar a yor, kaleler kuruyor ve ehrin eski insanlar n n h z nlerine do ru bir yolculuk ba lat yor buralardan.

  20. Nurdan Şallı on said:

   Bir Tanp nar sever olarak, kitab n beni en ok ilgilendiren b l m , do al olarak tarihine ve do al manzaras na yan k oldu um ehir stanbul oldu Arada konular aras ndaki b t nl k, dildeki ak c l k da lsa da en sevdi im k s m buras olarak kalmaya devam etti Do up b y d m ehrin can al c mazisini okurken metindeki edebi lezzete tamamen doydum, eski stanbul da keyifli ve ng rakl bir sefere kt m G n m zde, bu ehirden eskiye dair herhangi bir k r nt dahi kalmad ger e i ise, beni yine derin d ncelere sevk [...]

  21. Seda on said:

   Her sat r ince ince okunmal aydan fazla s rede okumay tamamlad m eser deneme t r nde kaleme al nm Tanp nar n hayat m n tesad fleri dedi i ehirler tarihi, k lt rel ve siyasi arka plan yla okuyucuya sunulmu tur Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul s ralamas yla okudu um bask n n en arp c b l mleri Bursa da Zaman ve stanbul oldu.

  22. Hasan on said:

   A r bir dili var Ger i Saatleri Ayarlama Enstit s kadar a r de il Kitap Ahmet Hamdi Tanp nar n hayat boyunca gezdi i 5 ehri tarihleriyle birlikte anlat n konu al yor Kitab okuduktan sonra i imde bir Erzurum u g rmek iste i olu tu.

  23. Selda Ceylan on said:

   Bu kitab baz al nt lar yaparak anlatmak istiyorum Eskiye zlem duyanlar i inYa anm hayat unutulmuyor, ne de b sb t n kayboluyor, ne yap p edip bug n n veyahut d n n terkibine giriyor Bu nerede bas ld bilinmeyen, hatta hi elinize ge meyen, fakat sizden ba ka herkesin okudu u ve her a zdan beraberce size nakletti i bir gazeteye benziyordu ad r n karanl nda, her yan n, her eyin sihirli bir kimya i inde y zd , y ld z par lt lar yla y kan p temizlendi ini, i ten b y d n san yordum Kader, insan ruhu bi [...]

  24. Mehmet Yorulmaz on said:

   Hayatimda okudugum en s k c kitap Bilgi ve icerik olarak orta halli Fakat dil ve uslup asiri kotu Kullanilan yapmacik kelimeler, yersiz tamlama ve betimlemeler, akici olmayan tarz, insani kitap okumaktan sogutacak kadar berbatAhmed Hamdi de tam bir Cumhuriyet aydininin kafa karisikligini gormek mumkun Bir tarafta gecmise ve dini konulara olan ilgi ve hayranligi, diger tarafta yeni rejime eli mahkum olmanin getirdigi zorunlu sevdalilik haliTam bir kesmekesBu kitabi okumanin en iyi tarafi kisa olm [...]

  25. Betül Can on said:

   Be ehir adl eseri de erlendirmem gerekirse biraz anla lmas zor bir eser nk romanda genel olarak konu b t nl yok.Bana biraz an tarz nda esermi hissi verdi.Eski bir roman oldu u i in mi bilemiyorum dili de baz yerlerde a rd.Eski ve anlam n bilmedi im kelimelerle kar la mam roman okurken s k lmama sebep oldu.Ama b t n bu olumsuzluklara ra men yine g zel,ya anm l hissettiren baz an lara yer verilmi olmas ve baz bilgileri yazar n vermesi roman okunas k l yor.Tamam yla an veya belli bir t r yazmam.Her [...]

  26. Ahmet Dönmez on said:

   Anlat m dili a r olsada yazar yer yer kendi ge mi ya ant lar na ait an lar yla erzurum,Ankara, konya, bursa istanbul gibi ehirleri anlat yor Erzurum k sm ok ak c erzurum, bursa ve istanbul k sm ok ak c ge iyor Lakin Konya ve Ankara k sm pek s k c ge iyor Bir seyahat ve an kitab olarak ehirleri de ilde o ehrin tarihini ve yazar n daha nce o ehirlerde ge irdi i ya ant lar sentezlemi ki baz ehirlerde ocuklu u ge mi in tuhaf okumaya 100 temel eserden ba layay m dedim lakin cumhuriyet devrinin getird [...]

  27. Tolga Turan on said:

   Ahmet Hamdi devrinin entellektueli imis Guzele ve estetige onem veren bir kisiligi oldugu Bes Sehir in iceriginden de edebiyatinin niteliginden de anlasiliyor Bes Sehir den yerlerin, sehirlerin de bir ruhu oldugunu anliyoruz Ahmet Hamdi bu sehirler vasitasiyle Turkiye nin tarihi ve o zamanki gunceli ve gelecegi arasinda baglantilar kuruyor Bu sehirlerdeki gozlemleri ve oradaki tarihi incelemesi bir arkeolog ya da paleontolog dan farksiz Tarihteki yasantilara isik tutacak vesikalari bir bilim ada [...]

  28. Mert Tuzer on said:

   Tanp nar, her bir ehir i in iz yapm zel bir zaman anlat yor daha ok.Ankara Cumhuriyet sonras ,Erzurum M cadele y llar ,Konya Sel uklu d nemi,Bursa Osmanl kurulu y llar , stanbul Osmanl XIV XIX y zy llar aras Bunlar yaparken di er zamanlara da de iniyor elbette ama bence Tanp nar n bu kitapta ba ard en nemli mesele Anadolu tarihini, hi bir d nemi atlamayarak bir b t n olarak d nmesidir Yani bug n yap lan n aksine ne ge mi i hat r ndan kar yor ne de bug n n b rak p ge mi te ya yor T rkiye nin 1071 [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *