The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - Mahur Beste


Mahur Beste

Mahur Beste By Ahmet Hamdi Tanpınar Mahur Beste Mahur Beste de Tanp nar n Huzur ve Sahnenin D ndakiler adl romanlar nda nemli bir motif olan Mahur Beste temas nemli yer tutar Mahur beste ac bir a k hikayesinin klasik musiki kal plar yla soyutlanma

 • Title: Mahur Beste
 • Author: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • ISBN: 9789759955755
 • Page: 451
 • Format: Paperback
 • Mahur Beste By Ahmet Hamdi Tanpınar Mahur Beste de Tanp nar n Huzur ve Sahnenin D ndakiler adl romanlar nda nemli bir motif olan Mahur Beste temas nemli yer tutar Mahur beste, ac bir a k hikayesinin klasik musiki kal plar yla soyutlanmas d r Tanp nar, klasik T rk musikisini medeniyetimizin zl bir yans mas olarak kabul eder Mahur Beste de Tanp nar n di er eserlerinde de g r len medeniyet meseMahur Beste de Tanp nar n Huzur ve Sahnenin D ndakiler adl romanlar nda nemli bir motif olan Mahur Beste temas nemli yer tutar Mahur beste, ac bir a k hikayesinin klasik musiki kal plar yla soyutlanmas d r Tanp nar, klasik T rk musikisini medeniyetimizin zl bir yans mas olarak kabul eder Mahur Beste de Tanp nar n di er eserlerinde de g r len medeniyet meselesi b y k bir a rl kla ele al n r Mahur Beste, Tanzimat sonras nda toplum hayat m z n her y n ne yans yan de i im ve ba kala m n yans t ld ve her f rsatta tart ld bir roman zelli indedir.
  Mahur Beste By Ahmet Hamdi Tanpınar

  Nazan ncel Mahur Beste YouTube Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Editions of Mahur Beste by Ahmet Hamdi Tanp nar Editions for Mahur Beste Paperback published in , Paperback published in , Paperback published in , Paperback published in Bir Aile Hikayesi Mahur Beste Cover YouTube May , Bir Aile Hikayesi dizisinden Mahur Beste adl eser Gkyzndeki btn y ld zlar, Toplanm senin gzlerinde, Henz duymad m ama kim bilir ka iir, Sakl Mahur Beste Poem by Attila lhan Poem Hunter Mahur Beste poem by Attila lhan enlik dald bir ac yel kald bahede yalnz o mahur beste alar Mjganla ben alarz gitti dostlar len bitti ne eski heyecan ne hz Page Mahur Beste Poem by Attila lhan Mahur Beste O mahur beste alar Mjganla ben a la r z Sep , Mahur Beste enlik da ld bir ac yel kald bahede yaln z O mahur beste alar Mjgan la ben a la r z Gitti dostlar len bitti ne eski heyecan ne h z Yaln Books similar to Mahur Beste Mahur Beste de Tanp nar n Huzur ve Sahnenin D ndakiler adl romanlar nda nemli bir motif olan Mahur Beste temas nemli yer tutar Mahur beste, ac bir

  • ↠ Mahur Beste ☆ Ahmet Hamdi Tanpınar
   451 Ahmet Hamdi Tanpınar

  One thought on “Mahur Beste

  1. Duygu on said:

   Tanp nar manifestosu A ld k a a lan acayip bi metin Yazar n bizle alenen ge ti i dalga ve okuyucu olarak bundan al nan m thi keyif Bir roman okudum da hayat m de i ti, de il ama ok iyi ya hu.Not Beh et Bey sen ne acayip adams n.

  2. Dilara on said:

   Mahsur Beste, Beh et ile ba lay p Beh et in hayat ndaki insanlarla devam ediyor Kitaba ba lad mda Beh et in ana karakter oldu unu d nd m ve hikaye ho uma gitti fakat ilerledik e kitab n Beh et in hayat ndaki insanlara atlad n g rd m ve a rd m ama zerine d nd m zaman zaten Beh et in silik bir ki ili i oldu u akl ma geldi, bu y zden de do al olarak tabii ki sadece kendinin anlat lmas mant ks zd Kitab n sonundaki mektupta da g r ld zere, yazar Beh et i kendi hayat n n i inde g rd i in her karekteri [...]

  3. Şahika on said:

   Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin D ndakiler bir leme olarak yaz lm Roman, Eyy bi Ebubekir A a ya ithaf olunmu Eyy bi Bekir A a n n da mahur makam nda bir bestesi bulunmaktad r.Kimi yorumcular, bu roman n yap s yla y ksek perdeden ba layarak kademe kademe d g steren bir yap daki mahur bestenin yap s aras nda bir paralellik kurar, fakat romanda temponun sonlara do ru d t de il y kseldi i g r l r ok zevkli bir okumayd , kesinlikle okuyun, okutun.

  4. Hande on said:

   Ge i ler, koridorlar zeriden kurulan Tanp narsal ya ant lar Beh et Bey in kendi hik yesini unutup tamamlatt rmamas , bir ok karakterin b t n sembolleriyle kiminin unutulup unutturmak, kiminin sab r, kiminin Protestan ahl k , kiminin mistisizm zerinden h cum etmesi Ve Eyyub Bekir A a n n bir izlekmi esine m dahale etmeye kalk p Beh et Bey in hat rlamalar nda eriyen Mahur Beste si Oldu umuz gibi ile olmak istedi imiz gibi terazinin iki kefesidir Ben bunu ba nda fark etti im i in hik yenizi hat r t [...]

  5. Laila on said:

   Eksikti Belki Tanpinar bu eserinde karakterlere dair finali okuruna birakmak istemisti bilmiyorum Ama Behcet Bey in sahsinda tanidigim karakterlerin hayatima teget gectiklerini hissettim Keske yarim kalmislik duygusu olmasaydi Belki Huzur dan hemen sonra okudugum icin boyle hissettirdi bilmiyorum Dudaklarimda hala Bile Redifli Gazeli nin yankilari

  6. Rüçhan on said:

   Tanp nar n karakter z mlemesine ve betimlemesine hayran biri olarak bu kitab da bir rp da okudum Kitab n bir sonuca ya da z me ba lanmamas , bitmeden ortada kalmas ok z c oldu benim a mdan Belki Saatleri Ayarlama Enstit s n , Huzur u ge ecek bir eser kard tamamlansa, kim bilir

  7. Asli Cansiz on said:

   Her biri, zerine ayr bir roman yaz lacak kadar canl ve derin karakterlerle r lm muazzam bir anlat Memleketimde, y netenler ile ilgili mevzular, her y zy lda suretler de i se de ayn kal yor Bu de i mezlik bu topra n laneti midir, zerinde ya ayanlar n umars zl m bu da ayr bir konu

  8. Seyyah on said:

   Beh et Bey in etraf nda koskoca bir Tanzimat, me rutiyet ve istibdat d nemi r ya gibi r lm t.

  9. nisa on said:

   Ah Sabri Bey ke ke gelsen benimle, b t n o tepecikleri ufalay p saatsiz komodinlere flesek

  10. A. on said:

   Kurgusu son b l me kodlanm Mahur Beste bir nceki b l mde di er b l mlerden kopuk bir ekilde sona eriyor Betimlemeler ve yazar n zaman bir sihirbaz gibi kullanmas vg ye de er Belki bir kurgu b t nl nde bu betimlemeler daha da etkili ve b y leyici olabilirdi Beh et Bey karakterinin roman n ortas nda unutulmas son b l mdeki mektuba eklendi inde, yazar n kalemiyle yaratt Beh et Bey den ok ho lanmad n kan tlar gibi te yandan anlat m, yk lerin birka n n sanki ger ek karekterlere ili kin oldu u gibi bi [...]

  11. Entriol on said:

   Kitaplar hakk nda inceleme yazmay geciktiriyorum olmam n b y k bir hata oldu unu fark etsem de, kendimi bundan al koyam yorum Bu sefer geciktirmeden k sa da olsa bir inceleme yapaca m.Ben bu kitapta yar m kalm ama yaln z kalmas n diye yay mlanm roman okudum Her biri k sayd , aralar ndaki ba lant lar inceydi ama g zeldi Mahur Beste, Tanp nar n pop ler kitaplar ndan de il Oysa Tanzimat d neminin sosyal ya am ndan ba layarak toplumsal buhranlara de inmesiyle, bu sorunlar n g n m ze kadar sarkmas da [...]

  12. meriç topçu on said:

   daha ilk c mlede mekan ve zaman de i tiriyorsunuz, karakterlerin her biri birbirini kovalarken bir an olsun yorulmuyorsunuz Do ulu ve Bat l kimli i ile ilgili her c mle bilincinize bir man et gibi m hlan yor ve her yarg y g ptayla sindirmeye al yorsunuz Bu Tanp nar b y s , ba ka bir ey de il.

  13. Tatli Karinca on said:

   siz kainat n etraf n zda d nmesini istiyorsunuz d nm yorsunuz ki hayat sizi mahrekinin d na atm hayat kimsenin etraf nda d nmez, herkesle beraber y r r.

  14. Baris Ozyurt on said:

   Siz k inat n etraf n zda d nmesini istiyorsunuz D nm yorsunuz ki hayat sizi mahrekinin d na atm Hayat kimsenin etraf nda d nmez, herkesle beraber y r r s 158

  15. Elif on said:

   Beh et Bey in ilgin li inin sizi al p g t rece i biraz da tuhaf olan bir roman

  16. Gri Limanlar on said:

   Uzun zamand r hasretini ekti im edebi lezzeti Mahur Beste nin sat rlar nda buldum Esas nda hedefim Saatleri Ayarlama Enstit s n okumakt , zaten g rd m kadar yla yazar n en bilinen ve v len kitab da o Ancak Mahur Beste yi daha nceden sat n ald m i in ona ba lad m Mahur Beste, Talat Bey in kendisini terk eden kar s i in yazd bir esermi Bunu kitab n ortalar na do ru reniyoruz Ne var ki, kitap bu hikayeyle direkt alakal de il Ba kahraman Beh et Bey ve yan nda y resindeki insanlar n hayatlar n anlatm [...]

  17. Cem on said:

   Tanp nar n bu roman n , b y nden hik yeler dinleyen bir ocu un dinlemesi gibi okudum diyebilirim Bununla, anlat lanlar n ki ide uyand rd merak , hik ye rg s ndeki yer yer kopu lar biri size hadiseleri ifahen anlat yormu as na , baz kere gere inden fazla fakat bilin li ekilde detayland r lan konular kastediyorum Zaman, her zamanki gibi eserin merkezinde Ne d n, ne bug n bir b t n Ge mi i ve gelece i ile Bug n sadece bug n de il, mazi ve bug n denilen g n n toplam Sahife 93 94 bunu ok veciz bir ek [...]

  18. Tantunicemilbey on said:

   Tanp nar bu roman nda karakterleri ince i lemek yerine bir birbirine gebe ve dallan p budaklanan okurken tat veren ama hat rlanmas g hikayeciklerle s slemekle yetinmi Hatta di er romanlar ndaki dirlik ve d zen bu kitapta neredeyse hi yok Bu sadece bir hikaye temrini ve c mle egzersizlerden olu an bir karalama defteri gibi olmu hele bu anlat lan da n k hikayeleri derleyip toplarlamak i in sonda anlat lan mektup ise tam bir yazar i g zarl roman n ana karakterine sitemkar sizin de hayat n zda bu ka [...]

  19. A. Sacit on said:

   Mahur Beste, yazar taraf ndan yar m b rak lm bir roman izlenimini veriyor Halbuki, Tanp nar ok ilgin bir ba lang la Cumhuriyet ncesine bir pencere a p Sultan Abd lhamid d nemi y netiminin beceriksizli ini, topluma olan bask s n , insani de erlerin b y k l de iflas edi ini, halk n aresizli ini, Ittihat ve Terakki hareketinin k kl bir kavramdan yoksun olarak sadece Abd lhamid e tepki olarak geli ti i fikrini, g n n kalbur st kesiminde yap lan o u zaman karamsar, umutsuz do u bat ark garp tart mala [...]

  20. Hakan T on said:

   Tanp nar n romanlar aras nda belki de en zay f Zay f tan m tabii biraz a r, sonu ta s k bir metin var kar m zda Klasik ve hayranl k uyand r c Tanp nar uslubu, derinlemesine karakter tahlilleri, toplumsal tasvirleri ve elbette yazar m z n olmazsa olmazlar ndan Do u Bat aras ndaki kimlik aray m z Mahur Beste de fazlas yla var Roman zay f k lan ise tamamlanmam ya da toparlanmam hissi uyand rmas Tabii bu kas tl yap lm da olabilir Sonu ta eserin son k sm nda yer alan mektup da bir post modern hava ka [...]

  21. huzeyfe on said:

   Bu kitab okurken ok zorland m Normalde bir bilemedin iki g nde bitmesi gereken bir kitap neredeyse bir haftam ald Bunun ba l ca sebebi her bir b l mde farkl karakterlerin duygusuyla yaz lm olmas Bu y ntem bazen olumlu sonu verirken mesela Benim Ad m K rm z da ho uma gitmi ti bazen de roman kopuk bir hale getirebiliyor B t n bir romandan ziyade birden fazla hikayeden olu an bir derleme gibi geldi bana Belki de kopuk kopuk okudu um i in olmu tur bilemiyorum O nedenle bu kitab daha sakin kafayla bi [...]

  22. E.berre on said:

   bir kitab n ilk sayfas daha g zel olabilir miydi bilmiyorum karakterden karaktere ge i ler, bir d nemin ve ncesinin ve daha ncesinin bir ka ku a n hikayesi bu kadar ince anlat labilir miydi, bu kadar az sayfada bir halk n karakteri bu kadar net tahlil edilebilir miydi bilmiyorum okuduk a renece iz muhtemelen bizimle ilgili en g zel s z s ylemi ti zaten ahmet hamdi ne i indeyi z m zaman n ne d nda, yekpare tek bir an n par alanmaz ak nda.

  23. ayşe derya on said:

   Bu kitab nas l sevmi tim yahuNRA B BAKTIM K TABIN SONU YOK.Yani kitap yar m.YAZMAMI TANPINAR bEYEFEND ok sinir olmu tum imdi kitaba dair zerre k vam nda bir ey bile hat rlam yorum.Tanp nar n da kaz n yedim.Ofisteki son g n kitab to San n masas na ylece b rakm t m Japonya daki k t phaneden ald m son kitap b yle mi bitecekti.Bu bize yap l r m yd say n tanp nar

  24. Ayse Sen on said:

   Mahur Beste de de Ahmet Hamdi Tanp nar aynen Saatleri Ayarlama Enstit s gibi m kemmel betimlemeler kullanm Benim en ok be endi im k s m Beh et Beyin kitaplar yorgan n n alt na koyup onlarla uyumas ve de Beh et Beyin babas Molla Beyin ciltli kitaplar g zel giyinmi kad n gibidir adl c mleleri.

  25. booksofAhu on said:

   san yorum ben giri geli me sonu seviyorumb yle bir zaman aral n anlatan kitaplar tat vermiyorevet kitap pek ok ey anlat yor ama bi yere varm yor stelik o kadar ok yan hikaye hikaye de de il de a klama var ki kim neydi koptum benfantastik romanlardaki haritalar gibi bi ili ki haritas eklenebilirmi kitaba

  26. Alp Eren Topal on said:

   Yar m kalm sananlar aldan yor Bilakis Tanp nar n bu eseri edebiyatta nadir g r len bir eyi ba ar yor, kurguyu yle bir yerde, yle bir ekilde katlayarak yar m b rak yor ki, hikaye sonsuza uzan yor.

  27. Beyza on said:

   Zavalli Behcet Beyi ve onun etrafindaki insanlari anlatirken donemin siyasi konjonkt r ne ve bunun halk tabanindaki karsiligina da deginen bu kadar kisa olmasaymis belki bir saatleri ayarlama enstitusu olabilecek kitap

  28. Özgür Göndiken on said:

   ark Medeniyeti nin k n ve Osmanl modernle mesini bireyden topluma hocas Yahya Kemal in iir sanat tad nda ve T rk Islam alg s nda romanlastiran Tanp nar di er romanlar n da okutmak i in insana evk veriyor.

  29. Maria Cupery on said:

   charming, gentle, sad and a great, even amusing portrait of the times between Empire and republic The letter at the end was genius

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *